PROJEKT

Tytuł projektu: Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Akronim: #SGH4U

Kwota przyznana SGH: 451 909 zł.
Projekt realizowany od 1 grudnia 2018 r. do 31 marca 2021 r.

W ramach złożonego projektu realizowane są cztery główne zadania.

Zadanie 1. Cykl szkoleń obejmujący:

  • szkolenie online mające na celu pozyskanie umiejętności w zakresie komunikacji wielokulturowej przeznaczone dla wszystkich pracowników SGH;
  • warsztaty specjalistyczne dla wyselekcjonowanej grupy pogłębiające wiedzę i umiejętności wielokulturowe;
  • szkolenia trenerskie.

Zadanie 2. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Wielokulturowości będącego centralną jednostką integrującą ekspertyzę badawczo-dydaktyczną i praktyczne doświadczenia administracji SGH (dziekanaty, Centrum Współpracy Międzynarodowej).

Zadanie 3. Utworzenie interaktywnej międzyuczelnianej platformy administrowanej przez SGH, służącej stałej wymianie doświadczeń dotyczących obsługi studentów i kadry zagranicznej oraz wielokulturowości.

Zadanie 4. Wsparcie jednostek SGH w obsługiwaniu studentów z zagranicy poprzez wprowadzenie usprawnień organizacyjnych i technicznych poprawiających zaawansowane procesy internacjonalizacji w SGH.

Projekt „Welcome to Poland” skierowany jest do pracowników SGH. Dzięki wzmocnieniu kompetencji kadry uczelni projekt oddziaływał będzie również na społeczność studencką. Ponieważ projekt wpisuje się w szerszą strategię SGH mającą na celu wypracowanie modelu promowania i wzmacniania wielokulturowości, uzyskane rezultaty będą mogły być z powodzeniem wykorzystywane w innych ośrodkach akademickich. Ważnym założeniem jest zapewnienie trwałości rezultatów. Służyć temu mają przede wszystkim: utworzone trwałe struktury i narzędzia integrujące ekspertyzę i doświadczenia z różnych obszarów i jednostek organizacyjnych; działania mające na celu multiplikowanie efektów (kształcenie trenerów i upowszechnienie rezultatów na innych uczelniach), a także wykorzystanie efektów synergii, spójności i komplementarności.

Projekt jest realizowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH we współpracy z Katedrą Studiów Politycznych (działającą w ramach Instytutu Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego) i Forum Dziekanatów oraz innymi jednostkami SGH. Warunkiem powodzenia projektu jest aktywne zaangażowanie się pracowników SGH w zajęcia szkoleniowe, które umożliwia pozyskanie nowych kompetencji z obszaru zarządzania i komunikacji w środowisku wielokulturowym, jak również kreatywność w multiplikowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych kompetencji. Dlatego już teraz zachęcamy wszystkich do udziału w szkoleniach.

Spotkanie podsumowujące projekt #SGH4U odbyło się 31.03.2021 r. Prezentacja ze spotkania dostępna poniżej.