Publikacja "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki"

Author: 
Praca zbiorowa
Rok: 
2020

Publikacja recenzowana pt. "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki" jest kolejnym rezultatem realizowanego przez Centrum Programów Międzynarodowych SGH projektu #SGH4U. Jest to praca zbiorowa napisana pod redakcją naukową dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej, prof. SGH oraz mgr Katarzyny Kacperczyk.

SPIS TREŚCI:
I.    Uwarunkowania internacjonalizacji uczelni

 1. Internacjonalizacja w strategiach rozwojowych instytucji szkolnictwa wyższego. Analiza na przykładzie wybranych uczelni w Polsce – K. Kacperczyk
 2. Realizacja projektów jako sposób wspierania internacjonalizacji uczelni – L. Tomaszewska
 3. Centrum umiędzynarodowienia czy dział obsługi studenta (zagranicznego)? Rola biura współpracy z zagranicą w strukturze uczelni – M. Pakosz
 4. Rola szkoleń międzykulturowych w procesie internacjonalizacji polskich uczelni – M. Bakalarska
 5. Doświadczenia i dobre praktyki związane z umiędzynarodowieniem uczelni – analiza na podstawie zagranicznych wizyt studyjnych, realizowanych w ramach projektu #SGH4U – M. Chromy

II.    Umiędzynarodowienie poprzez zagraniczne programy dydaktyczne

 1. Od transgranicznego do transformatywnego uczenia się w programach mobilności akademickiej – M. Brzezińska-Hubert
 2. Studenci programu Erasmus a nabywanie kompetencji wymaganych na rynku pracy – O. Ścigała-Karpińska
 3. Dobre praktyki w ustanawianiu i realizacji programów podwójnego dyplomu w świetle dziesięcioletnich doświadczeń ich oferowania w SGH – I. Bergel
 4. CEMS – Globalny program dla globalnych obywateli – G. Augustyniak
 5. Bezpieczeństwo studentów podczas wymiany zagranicznej – doświadczenia amerykańskie na przykładzie rozwiązań programu Council on International Educational Exchange (CIEE) – K. Kacperczyk, A. Wądołowska-Marczewska

III.    Studenci zagraniczni w Polsce

 1. O problemach i wyzwaniach w zakresie procesu rekrutacji na studia wyższe studentów zagranicznych w kontekście zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych – A. Matukin-Szumlińska
 2. Ubezpieczenie zdrowotne studentów w kontekście wymiany międzynarodowej – R. Pajewska-Kwaśny
 3. Studenci zagraniczni w Polsce w kontekście różnic międzykulturowych – K. Górak-Sosnowska
 4. Studenci z państw afrykańskich na globalnym rynku usług edukacyjnych. Szanse i wyzwania dla Polski – M. Bakalarska