Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Wielokulturowości

1 February 2019

W dniu 1 lutego 2019 r. decyzją Rektora nr 7 (dostęp po zalogowaniu) rozpoczęto realizację projektu "Centrum Kompetencyjne Wielokulturowości", które jest jednym z zadań realizowanego projektu #SGH4U.

Centrum Kompetencyjne Wielokulturowości (CKW) będzie centralną jednostką integrującą ekspertyzę badawczo-dydaktyczną i praktyczne doświadczenia administracji SGH (dziekanaty, Centrum Programów Międzynarodowych). CKW będzie centralnym ośrodkiem SGH, który integrować będzie wiedzę, doświadczenia i dobre praktyki z różnych obszarów. Celem jest zapewnienie spójnego podejścia do wewnątrzuczelnianych aspektów umiędzynarodowienia i wykorzystanie naturalnych synergii między doświadczeniami wynikającymi z praktycznej obsługi studentów i kadry z zagranicy oraz badaniami naukowymi dot. problematyki wielokulturowości i kształtowania postaw otwartości. Dotychczasowe analizy pokazały, że zarówno w SGH, jak i w większości polskich uczelni kwestie te są rozproszone między strukturami administracyjnymi i naukowymi uczelni. Wraz z rosnącą liczbą studentów zagranicznych, w szczególności z krajów pozaeuropejskich, pilne staje się stworzenie jednej struktury, która zapewni szeroką ekspertyzę i kompleksowe, merytoryczne wsparcie oraz know-how dla całej uczelni.

CKW integrować będzie ekspertów i doświadczenia z trzech istotnych wymiarów:

  • wymiar naukowo-dydaktyczny (badania naukowe dot. wielokulturowości i kształcenie studentów zagranicznych), przy wykorzystaniu ekspertyzy Katedry Studiów Politycznych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH;
  • wymiar praktycznej opieki nad studentami i kadrą z zagranicy (Centrum Programów Międzynarodowych oraz Dziekanatów Studium Licencjackiego oraz Magisterskiego SGH);
  • wymiar studencki: studenci SGH polscy i zagraniczni (w tym zrzeszeni w organizacjach studenckich, np. Erasmus Student Network).

CKW zapewni ekspertyzę w obszarach dotyczących: wielokulturowości i kształtowania postaw tolerancji i otwartości oraz obsługi studentów i kadry z zagranicy. Do najważniejszych zadań CKW, w pierwszym okresie jego funkcjonowania należeć będą:

  1. zebranie doświadczeń i rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych innych uczelni polskich, w zakresie obsługi studenta zagranicznego oraz budowania otwartej społeczności studenckiej  (badania jakościowe);
  2. analiza  rozwiązań uczelni zagranicznych (wizyty studyjne, desk research);
  3. przygotowanie publikacji: zestawienie badań naukowych, praktycznych doświadczeń (dostępna również w Open Access), zawierającej wyniki badań. Planowana jest współpraca z organizacjami, zajmującymi się problematyką wielokulturowości, jak również z innymi polskimi ośrodkami akademickimi i jednostkami naukowo-badawczymi, które będą mogły korzystać ze zgromadzonych doświadczeń.

Realizacja  planowana jest w kilku etapach:

  • Etap 1: przygotowanie prawno-administracyjnych aspektów i założeń instytucjonalno-merytorycznych;
  • Etap 2:  zbudowanie zaplecza merytorycznego Centrum (zebranie wiedzy i doświadczeń SGH, wizyty studyjne na wybranych uczelniach w Polsce i za granicą);
  • Etap 3: rozwijanie współpracy z partnerami zewnętrznymi, realizacja projektów i inicjatyw zgodnie z zakresem kompetencyjnym CKW oraz upowszechnianie wyników analiz i doświadczeń w innych ośrodkach akademickich w Polsce